Tin tức
Tin Tedisouth
Thông báo mở thêm trang Quan hệ cổ đông trên website của Tedi South
05/05/2010

Căn cứ vào thông tư 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành. Trong tháng 04 năm 2010 Tedi South đã cập nhật thêm trang Quan hệ cổ đông trên website của công ty.

Trang Quan hệ cổ đông bao gồm các mục sau:

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên

+ Báo cáo tài chính

+ Báo cáo thường niên

+ Thông báo

Các công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sẽ được đăng tải vào mục Quan hệ cổ đông.

Các thông tin liên quan đến Quan hệ cổ đông được công bố trước đây đã được chuyển vào trang này.

Tedi South