Cầu
Cầu Hùng Vương

Địa điểm xây dựng: Phú Yên

-Khổ cầu: 14,5m

-Tải trọng thiết kế cầu: HL93

-Tải trọng đoàn người: 3x10-3Mpa

-Quy mô mặt cắt ngang18m: phần xe chạy Bm=14m, lề bộ hành Blề=2x15m, dải an toàn BAT=2x0,5m

Sơ đồ nhịp:

- 13 nhịp dầm Super T

- (40,1m + 3 x 40m) + (2 x 40m + 38,6m + 2 x 40m) + (4 x 40m)

Một số hình ảnh dự án