Quan hệ cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 (dự kiến)
13/04/2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam dự kiến vào ngày 19 tháng 04 năm 2011, tại hội trường 6A - khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Q.3, TP. HCM.

Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 (dự kiến):

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2006- 2010.

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011; chiến lược kinh doanh nhiệm kỳ 2011 - 2015.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.

- Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2010 và năm 2011.

- Báo cáo của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006 - 2010.

- Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

- Thông qua chương trình ESOP.

- Bầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015.

- Thông qua nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Tài liệu cuộc họp đính kèm

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Giấy ủy quyền đại diện sở hữu

- Giấy ứng cử / đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2011 - 2015)

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS Công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam nhiệm kỳ II (2011 - 2015)

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010, doanh thu - lợi nhuận năm 2011, phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2010 và năm 2011

- Tờ trình đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

- Tờ trình đại hội đồng cổ đông v/v chương trình phúc lợi thưởng cổ phiếu phổ thông cho nhân viên

- Hướng dẫn v/v ứng cử / đề cử thành viên HĐQT và BKS tại đại hội hội đồng cổ đông  thường niên năm 2011