Quan hệ cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Nội dung họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (dự kiến)
04/04/2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam dự kiến vào ngày 14 tháng 04 năm 2012, tại hội trường 6A - khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Q.3, TP. HCM.

Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 (dự kiến):

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm táon năm 2011

- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 và 2012.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (sửa đổi Điều lệ Công ty);

- Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Tài liệu cuộc họp đính kèm

- Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị

- Báo  cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát

- Tờ trình đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và thù lao của HĐQT và BKS năm 2012

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2012; Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2012 và năm 2011