Quan hệ cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Nội dung họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (dự kiến)
03/04/2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam dự kiến vào ngày 18 tháng 04 năm 2013, tại hội trường thư viện tổng hợp TP. HCM 69 Lý Tự Trọng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 (dự kiến):

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.

- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 và 2013.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

- Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Lưu ý: đây là chương trình dự kiến của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Nếu quý cổ đông có ý kiến bổ sung đối với chương trình đại hội, xin gửi bằng văn bản về công ty  trước 16h ngày 15/04/2013

Tài liệu cuộc họp đính kèm:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2013; Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2012 - 2013

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013