Hoạt động đoàn thể
Đảng bộ Công ty
(29/08/2009)
Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho cán bộ công nhân viên công ty.
(31/05/2005)
Trong 3 năm 2003-2005 Công ty Tư vấn TKGTVT phía Nam đã  đạt mức tăng trưởng: sản lượng bình quân tăng 38,2% ; đầu tư cho tăng trưởng vốn tăng  25 % ; nộp ngân sách tăng 41,5%; thu nhập bình quân tăng 11% đó là thành quả của cấp uỷ và  Đảng viên chi bộ ....